Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 01/QĐ -ĐHTCQTKD

Hưng Yên, ngày 05 tháng 01 năm  2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên

có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014

____________________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ quyết định số số 1320/QĐ-TTg, ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh”;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2013 - 2014 và Kết luận của Hội đồng xét duyệt Học bổng Doanh nghiệp ngày 31/12/2014;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và Học bổng Doanh nghệp cho 12 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014, mỗi sinh viên 2.000.000đ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tiền khen thưởng được trích từ quỹ khen thưởng do các doanh nghiệp, cơ quan và cá nhân tài trợ.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

  - Như Điều 3;                                                       

  - BGH (để b/c);

  - Các đơn vị;                                                                                                  (Đã ký)

  - Các lớp SV;

  - Web: http://www.tcqtkd.edu.vn;

  - Lưu: VT, CTSV, TT.                                                                          TS. Đỗ Thị Thanh Vân

 

 

DANH SÁCH

Sinh viên được tặng Giấy khen và Học bổng doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 05/01/2015

của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh)

_________________________________________________

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số tiền (đ)

Ghi chú

1

Lê Thị Hồng

15/04/94

KA1A

2.000.000

 

2

Trần Thị Thanh Vân

28/11/94

KD1C

2.000.000

 

3

Nguyễn Thị Hải Yến

19/05/94

KD1E

2.000.000

 

4

Nguyễn Thị Tuyết

 

14/07/93

KT45G

2.000.000

 

5

Lê Thị Thơm

12/11/94

KT45G

2.000.000

 

6

Nguyễn Thị Hằng

17/04/94

KT45H

2.000.000

 

7

Nguyễn Thị Khánh Ly

 

05/11/94

KT45K

2.000.000

 

8

Lê Thị Thanh Mai

 

01/02/94

KT45K

2.000.000

 

9

Phạm Thị Thanh Ngà

13/05/93

LT K2A

2.000.000

 

10

Lường Thị Thim

 

15/10/95

NH1A

2.000.000

 

11

Lê Thị Hiên

19/03/94

TC45B

2.000.000

 

12

Lưu Thị Hằng

24/03/94

TC45C

2.000.000

 

 

Cộng:

 

 

24.000.000

 

 

(Hai mươi tư triệu đồng)

 

 

 

 

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021