Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 54.61 Trong tháng
130 Đang online
Thông tin tuyển sinh 2018 Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP Trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chu Văn An Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Thông tin tuyển sinh 2018
Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP
Trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chu Văn An
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Kitano cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 604/QĐ-ĐHTCQTKD

Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng và tặng Học bổng Kitano cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh;

Căn cứ vào Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy";

Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2015 - 2016 của sinh viên và Kết luận của Hội đồng xét duyệt Học bổng Doanh nghiệp ngày 05/9/2016;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và Học bổng Kitano cho 20 sinh viên nghèo vượt khó học tập, mỗi sinh viên được nhận 5.760.000đ/năm học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tiền khen thưởng được chuyển từ khoản tiền tài trợ Quỹ Học bổng Kitano đến tài khoản cá nhân của mỗi sinh viên qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcom Bank) Việt Nam.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

  - Như Điều 3;                                                                                                 (đã ký)

  - BGH (để b/c);

  - Các đơn vị;                                                                                              

  - Các lớp SV;

  - Web: http://www.tcqtkd.edu.vn;

  - Lưu: VT, CTSV, TT.                                                                       TS. Đỗ Thị Thanh Vân

 

DANH SÁCH

Sinh viên được tặng Giấy khen và nhận học bổng Kitano

(Ban hành kèm theo Quyết định số 941/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 11/9/2016 của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh)

 

TT

Họ và tên

Lớp

Ngành học

Ghi chú

1

Lê Thị Hoàn

KA1A

Kiểm toán

 

2

Trần Thị Thi

KA1A

Kiểm toán

 

3

Hoàng Thị Thu Hường

KA1A

Kiểm toán

 

4

Bùi Thị Huệ

KA2A

Kiểm toán

 

5

Đoàn Thị Phượng

KD1A

Kế toán

 

6

Đỗ Thị Thùy

KD1A

Kế toán

 

7

Nguyễn Thị Hồng

KD1B

Kế toán

 

8

Lê Thị Diễm

KD1B

Kế toán

 

9

Trần Thị Thanh Vân

KD1C

Kế toán

 

10

Nguyễn Thị Hảo

KD1D

Kế toán

 

11

Nguyễn Thị Xuân

KD1D

Kế toán

 

12

Vũ Thị Ngọc Mai

KD1D

Kế toán

 

13

Lưu Thị Thủy

KD2E

Kế toán

 

14

Lường Thị Thim

NH1A

Tài chính - Ngân hàng

 

15

Nguyễn Thị Phượng

NH1A

Tài chính - Ngân hàng

 

16

Phạm Thị Ngọc Hồng

NH1A

Tài chính - Ngân hàng

 

17

Nguyễn Thị Hợi

QT1C

Quản trị kinh doanh

 

18

Nguyễn Thị Thơm

QT2A

Quản trị kinh doanh

 

19

Nguyễn Thị Mai

TC1B

Tài chính - Ngân hàng

 

20

Phan Thị Hương

TH1A

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018