Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Quyết định mức thu học phí năm học 2014-2015 đối với sinh viên đào tạo trong trường

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 926/QĐ-ĐHTCQTKD

           H­ưng Yên, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Mức thu học phí năm học 2014-2015 đối với sinh viên đào tạo trong trường

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

           

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng chính phủ “Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh”;

            Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015”;

            Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng: Tài chính kế toán, Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Mức thu học phí năm học 2014-2015 đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo trong trường:

a)     Đào tạo theo tín chỉ - Hệ cao đẳng chính quy K45:                  128.000 đồng/ tín chỉ

b)     Đào tạo theo tín chỉ - Hệ cao đẳngchính quy  K46:                  125.000 đồng/ tín chỉ

c)     Đào tạo theo tín chỉ - Hệ đại học chính quy K1, K2:                154.000 đồng/ tín chỉ

d)     Đào tạo theo tín chỉ - Hệ đại học chính quy liên thông K2:     154.000 đồng/ tín chỉ

Điều 2. Học phí theo tín chỉ (thu theo tín chỉ học phí); sinh viên nộp tại Phòng tài chính kế toán.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Quản lý đào tạo, Tài chính kế toán, Công tác sinh viên; Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

      - Ban giám hiệu;

      - Như điều 3;                                                                                        (Đã ký)

      - Website;                                                        

      - Lưu: Văn thư, TCKT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     TS. Đỗ Thị Thanh Vân

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021