Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Quyết định Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên cao đẳng K45, K47 và K1, K2 Đại học Học kỳ I năm học 2014-2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOAN

 

Số:  10 /QĐ-ĐHTCQTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              

Hưng yên, ngày 07 tháng  01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên cao đẳng K45, K47 và K1, K2 đại học

Học kỳ I năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

            Căn cứ quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh;

            Căn cứ Quyết định số 44/2007//QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Căn cứ vào kết luận tại cuộc họp xét, cấp học bổng khuyến khích của Hội đồng ngày 19 tháng 12 năm 2015;

            Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Cấp 849.355.000 đồng (Tám trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng)  học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học (2014 - 2015) cho 293 sinh viên K45, K47, - Hệ cao đẳng và K1, K2 - Hệ đại học chính quy.

K45

K47

K1

K2

Số SV

Số tiền

Số SV

Số tiền

Số SV

Số tiền

Số SV

Số tiền

98

227.260.000

02

4.900.000

95

328.095.000

98

289.100.00

 

(Có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Thời gian hưởng học bổng KKHT học kỳ I năm học 2014 - 2015, từ tháng 09/2014 đến tháng 01/2015 (5 tháng).

            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Công tác sinh viên, Quản lý đào tạo, Khảo thí & Quản lý chất lượng, Tài chính kế toán và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

- Như điều 3;                                                                                     (Đã ký)

- BGH;  

- http://www.tcqtkd.edu.vn                                                              

      - Lưu : VT, CTSV                                                                 TS. Đỗ Thị Thanh Vân                                                                                                         

                                        

 

                                                                                              

                                                                                     

 

 

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Hoc bong K45,K47,K1,K2
Ngày thêm: 12/01/2015
1444 109KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021