Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Quyết định Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên lớp LT-2H liên thông đại học Học kỳ I năm học 2014-2015

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
   
 

Số: 11 /QĐ-ĐHTCQTKD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

            

   Hưng yên, ngày 07 tháng  01 năm 2015

   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên lớp LT-2H  liên thông đại học Học kỳ I năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

            Căn cứ quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh.

            Căn cứ Quyết định số 44/2007//QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

            Căn cứ vào kết luận tại cuộc họp xét, cấp học bổng khuyến khích của Hội đồng ngày 19 tháng 12 năm 2015;

            Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Cấp 16.815.000 đồng (Mười sáu triệu tám trăm mười lăm ngàn đồng)  học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học (2014 - 2015) cho 06 sinh viên lớp LT-2H - Hệ liên thông đại học chính quy (Có danh sách kèm theo).

            Điều 2. Thời gian hưởng học bổng KKHT học kỳ I năm học 2014 - 2015, từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2015 (5 tháng)

            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Công tác sinh viên, Quản lý đào tạo, Khảo thí & Quản lý chất lượng, Tài chính kế toán và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                   (Đã ký)

- BGH;  

- http://www.tcqtkd.edu.vn                                                              

      - Lưu : VT, CTSV                                                               TS. Đỗ Thị Thanh Vân

                 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP LT-2H NHẬN HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I (2014-2015)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-ĐHTCQTKD, ngày 07/01/2015)                                                                           

TT Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh Tổng điểm Loại HB Số tiền Ghi chú
1 LT2H Nguyễn Thị Miền 3/18/1989 28.50  Xuất sắc         3,540,000  
2 LT2H Trương Văn  Miền 4/7/1988 28.50  Xuất sắc         3,540,000  
3 LT2H Hoàng Thị Như Trang 8/12/1983 27.25  Giỏi         3,245,000  
5 LT2H Trần Thị  Phượng 1/18/1985 27.00  Giỏi         3,245,000  
6 LT2H Phạm Thị Kiều  Trang 11/15/1989 27.00  Giỏi         3,245,000  
                   16,815,000  
                 

                                                                                  

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021