Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Quyết định Về việc Khen thưởng cho giảng viên, sinh viên tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

               Số: 1379/QĐ- ĐHTCQTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Hưng Yên, ngày 03 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng cho giảng viên, sinh viên

tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ quyết định số số 1320/QĐ-TTg, ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thành lập Trường Đại học

Tài chính - Quản trị kinh doanh”;

Căn cứ vào Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v Ban hành

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy";

Căn cứ kết quả thực hiện Hiến máu tình nguyện ngày 15/11/2014;

Theo đề nghị của ông trưởng phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và thưởng 8.910.000đ (Tám triệu chín trăm mười nghìn đồng) cho 03 giáo viên và 294 sinh viên

tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Cố vấn học tập và các giảng viên, sinh viên có

tên trên căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

  - Như điều 2;                                                                                                                           

  - BGH;

  - Các lớp SV;                                                                               (Đã ký)

  - Website nhà trường;

   - Lưu:  Văn thư; CTSV.                                                                                  

                                                        TS. Đỗ Thị Thanh Vân                

 

 

                                                                                                

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021