Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Quyết định Về việc xoá tên sinh viên khỏi danh sách lớp

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

 
   

Số:      /QĐ-ĐHTCQTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

               Hưng yên, ngày     tháng  02  năm 2015

   QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá tên sinh viên khỏi danh sách lớp     

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-QUẢN TRỊ KINH DOANH

          Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh;

        Căn cứ quyết định số 42/QĐ -BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy";

        Căn cứ vào báo cáo đề nghị xoá tên của Cố vấn học tập;

        Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác  sinh viên; Trưởng phòng Quản lý đào tạo; Trưởng phòng Tài chính kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Xoá tên khỏi danh sách lớp đối với  45 sinh viên các lớp  K1, K2- Hệ đại học (có danh sách kèm theo).

         Lý do: Không đăng ký môn học, nợ tiền học phí từ học kỳ I năm học 2014 -2015.

        Điều 2:  Các Ông (Bà) Trưởng các phòng: Quản lý Đào tạo, Khảo thí & QLCL,  Công tác sinh  viên, Tài chính kế toán, Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp  có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

DANH SÁCH SINH VIÊN K1,K2 BỊ XÓA TÊN HỌC KỲ I NĂM 2014-2015

STT Mã SV Lớp Họ Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 0110610848 KA1A Đào Thị Thanh Huyền 08/02/1995 Nữ  
2 0110221173 KC1A Nguyễn Đức Vượng 02/02/1995 Nam  
3 0110210185 KD1E Đào Thị Nga 14/09/1995 Nữ  
4 0110210301 KD1E Nguyễn Thị Hải Yến 19/05/1994 Nữ  
5 0110120424 NH1A Nguyễn Thu 03/10/1995 Nữ  
6 0110311454 QT1A Phạm Thị Thùy 01/03/1995 Nữ  
7 0110310306 QT1B Nguyễn Phương Anh 27/01/1995 Nữ  
8 0110311456 QT1B Tạ Thị Thùy 03/02/1995 Nữ  
9 0110311294 QT1C Nguyễn Thị Bích Hiền 30/09/1993 Nữ  
10 0110410585 TH1A Nguyễn Thị Nhung 22/12/1995 Nữ  
11 0210610061 KA2A Từ Thị Phương Thảo 14/12/1996 Nữ  
12 0210610802 KA2A Phan Xuân Tuyển 26/03/1996 Nữ  
13 0210610774 KA2B Nguyễn Thế Phan 21/06/1996 Nam  
14 0210221062 KC2A Phạm Thị 15/09/1996 Nữ  
15 0210221089 KC2A Vũ Thuỳ Linh 19/08/1996 Nữ  
16 0210221113 KC2A Nguyễn Khánh Ly 28/11/1996 Nữ  
17 0210221162 KC2A Phạm Bích Ngọc 06/11/1996 Nữ  
18 0210210222 KD2B Phạm Thị Hương Ly 23/10/1996 Nữ  
19 0210211335 KD2B Cao Thị Huyền Trang 20/08/1996 Nữ  
20 0210210840 KD2C Nguyễn Thị Hồng Anh 01/09/1996 Nữ  
21 0210210966 KD2D Bùi Thị Hạnh 17/09/1996 Nữ  
22 0210210254 KD2D Hoàng Thị Nhạn 06/01/1996 Nữ  
23 0210211196 KD2D Hoàng Thu Phương 28/10/1996 Nữ  
24 0210211279 KD2E Trương Thạch Thảo 16/02/1996 Nữ  
25 0210210995 KD2G Phạm Thanh Hiền 12/10/1996 Nữ  
26 0210211106 KD2G Vũ Thị Loan 04/05/1996 Nữ  
27 0210211199 KD2G Nghiêm Thị Hà Phương 05/09/1996 Nữ  
28 0210210924 KD2K Lê Thị Hương 10/08/1996 Nữ  
29 0210210935 KD2K Tô Lan Hương 14/09/1995 Nữ  
30 0210210954 KD2K Quách Hải 09/11/1996 Nữ  
31 0210121727 NH2A Lương Đình Hiếu 20/01/1996 Nam  
32 0210120576 NH2A Cao Thị Thư 24/05/1996 Nữ  
33 0210120592 NH2A Nguyễn Thị Thích 04/08/1996 Nữ  
34 0210120604 NH2B Nguyễn Anh Tuấn 12/09/1995 Nam  
35 0210311580 QT2A Lê Văn  Tiên 12/10/1996 Nam  
36 0210311497 QT2B Nguyễn Văn Hoan 20/03/1996 Nam  
37 0210310405 QT2B Vũ Thị Hồng Huệ 14/12/1996 Nữ  
38 0210311529 QT2B Lê Duy Nam 29/08/1996 Nam  
39 0210311532 QT2B Nguyễn Đình Ngọc 30/10/1996 Nam  
40 0210311591 QT2B Trần Thu Trang 21/12/1996 Nữ  
41 0210310391 QT2C Khúc Thị Hạnh 16/06/1996 Nữ  
42 21011623 TC2B Hoàng Thị Ngọc Anh 25/07/1996 Nữ  
43 0210111754 TC2C Lê Thị Huyền 28/02/1996 Nữ  
44 0210111851 TC2C Nguyễn Minh Quý 19/10/1996 Nam  
45 0210111993 TC2C Trần Trọng Trường 17/12/1996 Nam  
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021