Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

TS. Lê Tuấn Hiệp

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 19/8

S: 08h00 Lên lớp tại cơ sở 1

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 20/8

S: 08h00 Lên lớp tại cơ sở 2

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 21/8

Làm việc với Cục Thuế TP. Hải Phòng

(TP: Theo KH)

Giải quyết

công việc thường xuyên

Làm việc với Cục Thuế TP. Hải Phòng

(TP: Theo KH)

Thứ năm

Ngày 22/8

S: 09h00 Nghe báo cáo về công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá (Trưởng các nhóm báo cáo) - PH. B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Nghe báo cáo về công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá (Trưởng các nhóm báo cáo) - PH. B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Nghe báo cáo về công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá (Trưởng các nhóm báo cáo) - PH. B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 23/8

S: 09h00 Họp về triển khai Hội thảo khoa học quốc gia (Đ/c Tâm, Cường KH, Hưng KT, Huy QTTB, Hoàng, Dũng, Hạnh K.KT&KDQT) - PH. B

C: 14h00 Dự họp với Tổ kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học- PH. B CS2

S: 09h00 Họp về triển khai Hội thảo khoa học quốc gia (Đ/c Tâm, Cường KH, Hưng KT, Huy QTTB, Hoàng, Dũng, Hạnh K.KT&KDQT) - PH. B

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Họp về triển khai Hội thảo khoa học quốc gia (Đ/c Tâm, Cường KH, Hưng KT, Huy QTTB, Hoàng, Dũng, Hạnh K.KT&KDQT) - PH. B

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 

Ghi chú:    Ngày 24, 25/8/2019 Thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học tại cơ sở 2.

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019