Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Thông báo về điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi trực tuyến kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐHCQ K6 (học phần Tín dụng khách hàng cá nhân)

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022