Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Trung tâm tư vấn về định giá và thẩm định giá

 

1. Chức năng

Là đơn vị sự nghiệp thuộc trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về định giá và thẩm định giá; các kiến thức thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về giá của Bộ Tài chính; tổ chức hoạt động tư vấn, môi giới trong lĩnh vực bất động sản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

- Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định của pháp luật bao gồm:

+ Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá tài sản.

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá bất động sản.

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá tài sản sở hữu trí tuệ.

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá trị doanh nghiệp.

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư.

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

+ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác đáp ứng nhu cầu người học và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

- Tổ chức hoạt động thực hiện dịch vụ tư vấn, bao gồm:

+ Dịch vụ tư vấn định giá, thẩm định giá tài sản, thẩm định giá bất động sản.

+ Dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

+ Các dịch vụ tư vấn khác theo nhu cầu của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

- Xây dựng và tổ chức hoạt động quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của Nhà trường, địa phương và cả nước.

- Tổ chức liên kết đào tạo và bồi dưỡng:

+ Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: Tổ chức liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường mở các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm, của đơn vị liên kết và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng có thời hạn từ 1 năm trở lên và cấp bằng tốt nghiệp: Trung tâm phải báo cáo và được sự chấp thuận của Ban giám hiệu Nhà trường.

- Trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu làm việc của trung tâm.

- Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quản lý tài sản, con dấu theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II, Tổ chức bộ máy
Tổng số cán bộ viên chức :  cán bộ
 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 2 trường ĐH TC - QTKD, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021